کوچه قدیمی

بعد از مدتها بازگشت دوباره به خانه ای که مدتها در آن زندگی کرده بودی و از آن خاطره ها داری عجب حالی دارد . در این روزگاری که زندگی مجازی جدی تر از زندگی حقیقی شده است .این کوچه قدیمی چقدر تغییر کرده .یادش به خیر چه دوستان عزیزی اینجا می آمدند و...

آهای همسایه ها ی قدیمی ... هنوز هم کسی از شما اینجا هست !!!؟؟؟


/ 0 نظر / 54 بازدید